admin

نمی توانید کار پیدا کنید؟ شاید یک مهارت مهم را ندارید

ناتوانی در برقراری ارتباط، تفاوت بین کسی است که شغل پیدا می کند و کسی است که در صف بیکاران قرار می گیرد. خیلی از ما عقیده داریم می دانیم چگونه ارتباط برقرار کنیم چون این کاری است که هر روز انجام می دهیم. اما این که کارفرمای احتمالی مان، ما را فرد مناسبی برای […]