بایگانی | فروردین ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

ترفندهای کوچکی برای سوزاندن کالری بیشتر

ترفندهای کوچکی برای سوزاندن کالری بیشتر   حتی فکر کردن هم نیازمند مصرف انرژی است، چیزی حدود ۶۴ کالری/ ساعت. که کمی بیشتر از خوابیدن (فقط ۶۰ کالری) است، البته به جز مواردی که مدت بسیار طولانی می‌خوابیم، در واقع، با ۸ ساعت خواب شبانه، چیزی حدود ۴۸۰ کالری، می‌سوزانیم. دقایق پیاده روی تان را […]